Våmhuska - Bokstaven T

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

tacka - tacka - tackur - tackur får, lamm, tacka
ta:ða (f) - ta:ða - ta:ður - ta:ður grässtrå
taintsa - taintsäd - taintsa tänka
tais (n) gnabb
taist (n) - taistn tibast
taja - tie:g - tigi tiga
takessla (f) - takessla - takesslur - takesslur sädessärla
talun talträngd
talustrott snarstucken
tann (f) - tanni - tännä - tännä tand
tappinå:v isolerat, vid sidan av
tarr (m) - tarrn - tarrä - tarrä sänghylla, gitarr
tau två (2)
tauta (f) - tauta - tautur - tautur stor spånkorg som man bär på ryggen
tep att stänga
tep upp öppna
tertun kinkig
tiddsa - tiddsäd - tiddsa, tidds-tsjåk tigga, en som tigger
tie:na (f) - tie:na - tie:nur - tie:nur träbalja
tienn (m) - tienn - tiennä - tiennä leten metallstång, tjärn
tiening (m) - tienindsin - tieningä - tieningä kvist
tier (si) - tieräd (si) - tiera (si) åbäka (sig), väsnas
tilätn mån om
tinnbietär (m) - -bietärn - -bietärä - -bietärä förtännare
tinnä (n) - tinnä - tinnä - tinni farstutrappa
titt tät, tätt
tittn - tittnäd - tittna täta
tittn buottn något som täcker bottnen
tiviling (m) - tivlindsin - tivlingä - tivlingä tumme
tiöður - tiöðurn - tiöðurä - tiöðurä tjäder
tiöl (m) - tiöln - tiölä - tiölä valhänt person
tiölå - tiöläd - tiölå det fryser till (is)
tiölåtuppa (f) - -tuppa - -tuppur - -tuppur mosippa
tiö:r (f) - tiöri tjära
to:l (m) - to:ln - to:lä - to:lä snurrig person
toll (m) - tolln - tollä - tollä tall
totil (m) - totil - totilä - totilä krake, stackare
trai (m) - trait - trai - traini träd
tra:s strax
tregg (n) - treddsä - tregg - treddsi tvinnat textilband
treggrucka (f) - -rucka - -ruckur - -ruckur vagga, upphängd i en krok
triak (n) lakrits
tritta - trittäd - tritta skutta
triö:ga - triö:ga - triö:gur - triö:gur snösko
triösspritta (f) - -spritta - -sprittur - -sprittur gräshoppa
triösticka (f) - -sticka - stickur - -stickur tändsticka
trokå - trokäd - trokå trampa
trusk (m) - trustsin - truskä - truskä tröskverk
truska - truskäd - truska (trusk i we:g) tröska, kasta (kasta ifrån sig)
tråvå - träväd - tråvå trava
trävär (m) - trävärn - trävärä - trävärä travare, travhäst
tsinna - tsinnäd - tsinna kärna (smör)
tsitt (n) - tsittä kitt
tsitål kittlig
tsjarga - tsjargäd - tsjarga tjata
tsjesa - tsjesäd - tsjesa skynda sig, ha bråttom
tsjitt (m) - tsjittn - tsjittä - tsjittä inhägnad
tsjå:k (m) - tsjå:tsin - tsjå:kä - tsjå:kä kälke
tsjö:k (n) - tsjö:tsä - tsjö:k - tsjö:tsi kök
tsjörtsa (f) - tsjörtsa - tsjörtsur - tsjörtsur kyrka
tsjössla (m) - tsjösslan - tsjösslä - tsjösslä kjol
tsjö:t (n) - tsjö:tä kött
tsjötock (m) - tsjötottsin - tsjötockä - -ä köttskiva
tsylla (f) - tsylla - tsyllur - tsyllur pung (anatomisk)
tsy:r (f) - tsy:ri - tsy:rä - tsy:rä ko
tsya (f) samlingsplats för kor
tubak (m) - tubatsin tobak
tuba(k)sbliömma - -bliömma - -bliömmur - -ur backskärvfrö
tundsin tvungen
tuolun tålig
tuolå - tuo:ld - tuolå tåla
tuoss törs
tuostun törstig
turva - turväd - turva, turv til a: nogum slå, slå till någon
twe:rt brant
twert fe: tvärt emot
twå - twädd - twaið tvätta
twä:(r) två (2), tvenne
tyll (m) - tylln - tyllä - tyllä virrig person
tyryl (m) - tyryln - tyrylä - tyrylä virrig person
tytta faster eller moster
tyttsa - tyttsäd - tyckt tycka, anse
tyttsmitsin lättstött
tytts wara:ð ta illa upp
tå (f) - tåni - tänä - tänä
tålå - täläd - tålå tala
töija - tiögäd - tiökt tälja

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka