Våmhuska - Bokstaven G

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

ga:rd (m) - ga:rdn - ga:rdä - -ga:rdä gård
ga:rdtsjå:k (m) - -tsjå:tsin - -tsjå:kä - -ä en som ränner runt i gårdarna
gainum genom
galið fel, galet
gammgoss (m) - -gossn - -gossä - -gossä gammal ungkarl
gammkall (m) - -kalln - -kallä - kallä gammal man
gammkeling (f) - -kelindsi - -kelingä - -ä gammal kvinna
gammkulla (f) - -kulla - -kullur - -kullur gammal ungmö
gata (f) - gata - gatur - gatur (korta a-ljud) gata
ge:rd (n) - ge:rdä - ge:rd - ge:rdi gärde
ge:vla - ge:vläd - ge:vla sitta med benen isär
gelda - geldäd - gelda kastrera
glas (n) - glasä - glas - glasi glas
glegg pigg, uppmärksam, vaken
glimå - glimäd - glimå glittra, glimma
glingais (m) - glingaisn blankis
glingt halt
glisa (f) - glisu - glisur - glisur öppning
gliså - glisäd - gliså öppna sig
gliöp (f) - gliöpi - gliöpä - gliöpä sankmark mellan sandåsar där en bäck springer fram
gliöta - gliötäd - gliöta skumma mjölk
gliötun fumlig
glu:ðär - glu:dräd - glu:dra gapskratta
gluttär (n) - glutträ sur mjölk
glämm å:v - glämd å:v - glämt å:v glömma (bort)
glämma - glämäd - glämt glömma
glämstsin glömsk
gnassla - gnassläd - gnassla småskratta
gneddsa - gneddsäd - gneddsa gnägga
gni:la - gni:läd . gni:la gnissla
gniðun störande
gniðå - gniðäd - gniðå störa, ställa till det
gniöckel (n) - gniöcklä klagolåt
gniökla - gniökläd - gniökla klaga
gnukå - gnukäd - gnukå gnugga
gnukåbräðä - -bräðä - -bräðä - -bräði tvättbräda
gnå:l (n) - gnå:lä - gnå:l - gnå:li gnäll
gnå:la - gnå:läd - gnå:la gnälla
go - d3ick - gaið avlida
go a: - d3ick a: - gaið a: avlida, gå åt
gossgoss (m) - -gossn - -gossä - -gossä enda barnet (en gosse)
gra:ðär - gra:ðärn - gra:ðär - -ärä termometer
gra:s (n) - gra:sä gräs
graima (f) - graima - graimur - graimur grimma
graina - grie.n - grini gråta, grina
granta ganska
grásiera - grásieräd - grásiera väsnas, bråka
grásut tjockt med gräs
grav-swain (n) - -swainä - swain - swaini grävling
gretta - grettäd - gretta grina illa
grettrais (n) - raisä tätt och risigt skogsområde
grettun kinkig, grinig
grintsjåk (m) - -tsjåtsin - -tsjåkä - -ä grinig person
grinun grinig
grist otät, gisten
gry:vel - gry:vläd - gry:vla krypa
gryssla - gryssläd - gryssla surna
gryssla (f) - gryssla sur mjölk
grå: (f) - grå:ni - gränä - gränä gran
grå:l (m) - grå:ln skock, hop
gråtuoga (f) - -tuoga - tuogur - tuogur diskborste
gråvå - gräväd - gråvå gräva
grä:sa - grä:säd - grä:sa grimasera, flina
gucka (f) - gucka - guckur - guckur gök
gulunå:t (f) - -nå:ti - -nä:tä - -nä:tä frostnatt
guonasklin rar, snäll
guosil (m) - guosiln - guosilä - guosilä kvidd, småfisk
gå: - gåddä - gått bli varse, uppfatta
gå:s (f) - gå:si - gå:sä - gå:sä smörgås
gå:t (f) - gå:ti - gå:tä - gå:tä dörrpost, ram
gållin, ä int gållit svår, det är inte lätt
gålos glömsk
gåpå - gäpäd - gåpå skrika
gä:lkall (m) - -kalln - kallä - -kallä man som vallar kreatur
gä:ma - gä:mäd - gä:ma el. gä:mt gömma
gä:ta - gä:täd - gä:ta valla kreatur
gäm att - gämd att - gämt att ställa tillbaka

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka