Våmhuska - Bokstaven F

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

fa:ðä far
fafa farfar
fain glad, nöjd
faindsin nöjd
faingta - faingtäd - faingta reta, tigga
falla pappa, far, farsan
fallderan ta så förargligt
fallin farlig
farning (f) - farnindsi - faringä - -ä beteende
fassulin duktig, högdragen
faul arg
faut (m) - fautn - fautä - fautä duktig, betydande person, spjäll (i skogskojorna körde man upp fautn, t.ex. i form av en säck, i skorstenen)
fe för, alltför, för att, på grund av
fe:rd (n) - fe:rdä - fe:rd - fe:rdi fotspår
febi: förbi
feðiö: därför, ändå
fekta - fektäd - fekta skynda sig, arbeta hårt
fektun skyndsam, ivrig
fel, ä i fel so väl, det är väl så
feld, fereld förän
fesett vara i knipa
fest i: - festäd i: - festa i: tända, göra upp eld
fétil (m) - fétiln - fétilä - fétilä bärrem till kont
fi:sun okamratlig
fiegd (f) - fiegdi virrighet
fiegliös (n) - -liösä - -liös - liösi svag belysning, mareld
fiessa (f) - fiessa - fiessur - fiessur toffla
fiet fet
fieta (n) - fieta fett
fiettas - fiettäds - fiettas bråka, trakassera
filóka (f) filóka - filókur - filókur dum åtbörd
fínål ivrig, nervös
fíri före, i vägen
firikrvil (m) - .keviln - -kevilä - -ä någon som ständigt är i vägen
fisa (f) . fisa - fisur - fisur kvinnligt könsorgan (vulgärt)
fisika (f) - fisika - fisikur - fisikur kvinnligt könsorgan (vulgärt)
fiu:ga - fiu:gäd - fiu:ga spela hartsfiol
fjarglit förargligt
fjåll (m) - fjålln - fjållä - fjållä fjollig man
fjålla (f) - fjålla - fjållur - fjållur fjollig kvinna
fjåtå - fjåtäd - fjåtå röra sig långsamt
fjåtål (m) - fjåtåln - fjåtålä - fjåtålä fjant
fjåtåla (m) - fjåtåla - fjåtålur - fjåtålur fjolla
fjäll (m) - fjälln - fjällä - fjällä fästman
fjälla (f) - fjälla - fjällur - fjällur fästmö
fjö:rd, i fjö:rd fjol. i fjol
fjö:s (n) - fjö:sä - fiö:s - fjö:si ladugård
fjöra (f) - fjöra - fjörur - fjörur sankmark vid vattendrag (sjö)
fla:s (n) - fla:sä - fla:s - fla:si skal
flaingna - flaingnäd - flaingna titta snett
flaingnun snarstucken
flaungnas glo
fleck (m) - flettsin - fleckä - fleckä fläck
fleck (m) - flettsin - fleckä - fleckä fläck, stund
flierumstass flera ställen
flisågröt (m) - flisågrötn virrvarr. liten olycka
fliöga - flog - flugi flyga
flo:t (n) - flo:tä stekflott, myr, flotte, flytande föremål
flotå - flotäd - flota flotta timmer
flu:dra - flu:dräd - flu:dra fladdra
flåkå (m) - flatsin - flakir - flakir flak
flåså - fläsäd - flåså skala
flä:ð (n) - flä:ðä - flä:ð - flä:ði flock, skock
flä:tä (n) grädde
flätgås (f) - flätgåsi - flätgåsä - -ä smörgås med sur grädde
flätsull (m) - -sulln - -sullä - -sullä mjölk med grädde och brödsmulor
fnalla - fnalläd - fnalla söla, jobba ineffektivt
fnallun sölig
fnaska - fnaskäd - fnaska leta
fniö:sa - fniö:sdä - fniö:sa fnysa
fnusun senfärdig
fnuså - fnusäd - fnuså pyssla i lugn takt
fnåså - fnäsäd - fnåså prassla
fnåtå - fnätäd - fnåtå röra sig långsamt
folla - fjäll - felli falla
follber (n) - follberä - follber - -beri hallon
framtära fram emot
framumin framför
framyvy framöver
fre:k snäll
friðå - friðäd - friðå skydda. freda
frié (n) - friett - frié - frieni frö
friösa - fro:s - frusi frysa
frunda - frundäd - frunda sura, bli stött
frundun stött, irriterad
frusn frusen
fruttun sur
frå vaken
frå från
fråtå - frätäd - fråtå släppa sig
frä:ða - frä:ðäd - frätt förfrysa
fuli (m) - fulin - fulir - fulir föl
fuoðär - fuodräd - fuodra fordra
fuoðär (n) - fuodrä - fuoðär - fuodri foder
fuok (n) - fuotsä folk
fuola - fuoläd - fuola föda, hålla med mat
fuolklin folklig
fuolstinn dräktigt sto
fuost först
fuostn - fuosta den förste, den första
fuotaðn kan använda sina ben
fuotålos har svårt att gå
fy å: följa med
fya - fygdä - fykt följa
fyas a: följas åt
få: - fick - faið få, erhålla
få:smin (n) sotflaga
fårå - fuo - feri fara, resa, hålla på, fortsätta
fårå ati - fuo ati - feri ati, wänn fa du ati pyssla med, vad pysslar du med
fårå ati: röra, beröra
fåtås, ä fätäs päningä fattas, det fattas pengar
fäln färdig
fö:r förr, förut, tidigare
fösstäv (n) - fösstävä - -stäv - -stävi farstu

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka