Våmhuska - Bokstaven B

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka

baiða - baiddä - baitt vänta
baink (m) - baintsin - bainkä - bainkä bänk
baita -biet - biti bita
bakukeling (f) - -kelindsi - -kelingä - -ä bakerska
bakusecka - bakuseckäd - bakusecka bära på ryggen
bakusto:r (m) - -sto:rn - storä - storä trästör som används vid tunnbrödsbakning
bandtrasa (f) - -trasa - -trasur - trasur halsduk
bara fe därför att
battn - battnäd - battna läka
baundsin orädd, modig
be:r (n) - be:rä - be:r - be:ri bär
beck (m) - bettsin - beckä -beckä bäck
begausklit, begauslaikt höstlikt
bella - belldä - bellt, bell å si ha tid, ha tillfälle att
bi:k (n) - bi:tsä beck
bi:lä (m) farbror, morbror
bie:na - bie:näd - bie:na sikta
bienit träffsäker
biessäl (n) - biesslä - biesslur - -ur huvudlag till hästen
biet bet, oförmögen att
bíkå - bíkäd - bíkå vara i ständig rörelse
bilkuna (f) farbrors hustru, morbrors hustru
billing (m) - billindsin - billingä - billingä tvilling
bindstuck (m) - -stutsin - stuckä - stuckä bindstock för vävstol eller d.o. hö i hölass
bíravlin villig, hjälpsam
bissmål (n) - bissmålä - bissmål - bissmåli bessman
bístsjeln beskedlig, snäll
bíswårå - bíswäräd - bíswårå besvära
bíswäln besvärlig
bíswärað nyfiken
biswärsniss (m) - -nissä nyfiken person
bittålå - bittäläd - bittålå betala
bítul (m) - bítuln - bítulä - bítulä betsel
bítå (m) - bítån mjuk tunnbrödsklämma
bjär (n) bjärä - bjär - bjäri berg
bjärå - ba:r - buri bära
bjö:ða - bo:ð - buði bjuda
bjönn (m) - bjönn - bjönnä - bjönnä björn, även redskap vid timmerkörning
björas vara bångstyrig
björk (f) - björtsi - björkä - björkä björk
bjöt ti:l - bot ti:l - buði ti:l bjuda till, försöka
blaima (f) - blaima - blaimur - blaimur blåsa (på huden)
bli - ward - wuordi bli(va)
bli wári upptäcka
blick (n) bläck
blickin - blicknäd - blickna, ä a blickna vissna, kylan har gett med sig
blickwuonn (n) - -wuonnä - -wuonn - -wuonni bläckhorn
blo:t mjuk, blöt
blotaweðär (n) - blotåwedrä töväder
blotbröð (n) - bröðä - -bröð - .bröði mjukt tunnbröd
blotlaivað ömsint
blotå - blotäd - blotå töa
bluoð (n) - bluoðä blod
bluoðing (m) - -dsin - -gä - -gä varmblodshäst
blådiöp (n) - -diöpä - -diöp - -diöpi bråddjup
blästa (f) - blästa - blästur - blästur fläkt (för smältning av järnmalm)
överdängare
bo både
bo:ka - bo:käd - bo:ka böka
bo:la - bo:läd - bo:la bubbla
bo:la (f) - bo:la - bo:lur - bo:lur bula
bocka - bockan marken
bockä (m) - bottsin - bockä - bockä backe
bokupp (m) - -kuppin - kuppä - kuppä stoppat underlägg för hästens bogträ
bruo (f) - bruoni - bruoä - bruoä bro
bruok (f) - bruotsi - bruokä - bruokä byxa
bruor (m) bruorn - bryödrä - bryödrä bror
bryggd bekymrad
bråðagum brådrasket
bråin (n) - bråinä - bråin - bråini bryne
bråina - bråinäd - bråina bryna
bråksuola (f) - suola - suolur - suolur bråkig person
bråtta - bråttäd - bråtta överaska, skrämma
brä:a - brä:gäd - brä:kt röra sig
brännduon (n) - -duonä - duon - duoni brännvin
brässla (f) - brässla - brässlur - brässlur blandning av halm och hett vatten
bu:ð (f) - bu:ði - bu:ðä - bu:ðä affär, handelsbod
bu:ðä fäbod(ar)
bu:sa - bu:säd - bu:sa, ä ka:m bu:sändes forsa, det kom forsande
buck (m) - buttsin - buckä - buckä bock
bucksvenska svenska med inblandning av Våmhusmål
bufiöra - bufiöräd - bufiöra flytta till fäbod
bugi (m) - bugin - bugir - bugir båge
bugåtiör (n) - -tiörä - -tiör - tiöri ämne till båge, envis typ
bukdjörd (f) - -diördi - -diördä - -diördä sadelgjord
bukå - bukäd - bukå knuffa
bult (n) mäsk (hembränt)
bult (n) - bultn - bultä - bultä bult
buoð (m) - buoði - livdel på kjol
buorga - buorgäd - buorga handla på krita
buorold (m) - buoroldn - buoroldä - -ä knivliknande syl
buorå (f) - buora - buorur - buorur sitthål på utedass
buos (n) - buosä - buos - buosi litet skärp
bussatsi (m) - -atsin - atsä - atsä båtshake
bussetta (f) - -etta - -ettur - -ettur pälsmössa
bussä (m) - bussn - bussä - bussä hund
bustun bestämd, högljudd
butt (m) - buttn - buttä - buttä burk
by:ras - by:rdäs - by:rdas börja
byddsa - byggdä - bykt bygga, bo
bylkuna (f) - bylkuna - bylkunur - -ur farbrors hustru, morbrors hustru
bynäsklin sparsam
byr å: - byrd å: - byrt å: börja, starta, sätta igång
byssman (m) byföreståndare
byssta - bysstäd - bysstad tala högt och bestämt
byttpinn (m) - -pinn - -pinnä - -pinnä liten pinne som håller fast locket till ett träkärl - småvuxen persson
bå:rnål (f) - -nåli - -nålä - -nålä barr
båðå - bäðäd - båðå gassa
båkå - bäkäd - båkå baka
båså - bäsäd - båså, ä bäsä hetta, det hettar
bä:la - bä:läd - bä:la bälga (i sig)
bändas åbäka sig, malla upp sig
bäts å: - bätsäd å: - bätsa å: hälla, slå på
bö:g (m) - bö:in - bö:gä - bö:gä skinnsäck (med hängslen)
bö:gla - bö:glöd - bö:gla stirra
börg dryg (i sättet)
bösstra - bössträd - bösstra arbeta intensivt

A B D E F G I J K L M N O P R S T U W Y Å Ä Ö

Tillbaka